Szerződési Feltételek

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEGYTISZTÍTÁSI, MOSODAI és KIEGÉSZÍTŐ BEAUTY SZOLGÁLTATÁSOK VÉGZÉSÉRE

 

Tisztító: ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 37., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-709063)

A tisztítandó textíliák (ruhaneműk, ágyneműk, asztalneműk, munkaruhák, különleges ruhaneműk, lakástextilek, bőr/irha/nubuk, szőnyegek) Társaságunk részére történő átadásával, Ön, mint Megrendelő maradéktalanul elfogadja az alábbi feltételeket és kikötéseket:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁRAKRÓL ÉS AZ ÁLTALUNK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Az árakról és az általunk nyújtott szolgáltatásokról szóló információkat a kifüggesztett Árjegyzékben találja.

A Tisztító által végzett szolgáltatások ellenértéke a ruhaneműk, ágyneműk, asztalneműk, munkaruhák, különleges ruhaneműk, lakástextilek, bőr/irha/nubuk, szőnyegek (a továbbiakban: „a szolgáltatás tárgya” vagy „termék”) átvételekor fizetendő.

A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

A Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát a Tisztítónak mosás, vegytisztítás és az ezeket kiegészítő szolgáltatások valamelyikének elvégzésére.

A Tisztító képviselője átveszi a tisztítandó ruhaneműt, ágyneműt, asztalneműt, munkaruhát, különleges ruhaneműt, lakástextilt, bőrt/irhát/nubukot, szőnyeget, azaz a szolgáltatás tárgyát mennyiségre (mennyiségi átvétel), majd minőségi szemrevételezés (minőségi átvétel) után tájékoztatja a Megrendelőt az igényelt szolgáltatások teljesíthetőségéről.

Mennyiségi átvétel:

A szolgáltatás tárgyának átvétele a Megrendelő vagy annak képviselője jelenlétében történik.

A mennyiségi átvétel történhet:

  • darabra
  • folyóméterre
  • m2-re
  • adagra /mosásra, szárításra, válogatás, vasalás nélkül/ 1 adag=1 kis mosógépnyi ruhanemű

Minőségi átvétel:

A minőség szerinti átvétel szempontjai:

  • a szolgáltatás tárgyának jellemzői
  • a szolgáltatás tárgyának állapota
  • a szolgáltatás tárgyán észlelhető károsodások

 

Az átvételt követően a Tisztító közli a tisztítás várható eredményét és a vállalás feltételeit, azaz:

  • a szolgáltatás teljesítésének határidejét
  • a szolgáltatás árát.

A Megrendelő szóbeli vagy írásbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, a vállalási jegy elkészítése, mely a vállalkozási szerződés megkötését jelenti.

VÁLLALÁSI JEGY TARTALMA

A szolgáltatás tárgyának tisztításra történő leadásakor a lent felsorolt dokumentum(ok)nak – amelyek a vállalási jegyet képezik – az alábbi információkat kell tartalmazniuk:
• A Tisztító neve, címe, adószáma
• A  szolgáltatás tárgya leadásának napja, amely megegyezik a szerződéskötés időpontjával

• A vállalás azonosító száma
• A szolgáltatás tárgyának megnevezése és mennyisége
• A rendelt szolgáltatás típusa

• A szolgáltatás teljesítésének időpontja

• Az megrendelt szolgáltatás(ok) ellenértéke
• A Tisztító kikötései, fenntartásai, észrevételei
• A szolgáltatás tárgyának vételára, ha az meghaladja a időérték-táblázatban szerepelő összeget
• Vita esetén megegyezésről szóló jegyzőkönyv léte

A TISZTÍTÓ FELELŐSSÉGE

A Tisztítónak minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy a szolgáltatás tárgyát a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki.

A vonatkozó jogi szabályozás szerint: 

Amennyiben a Tisztító a rábízott terméket nem tudja visszaszolgáltatni a Megrendelő számára (az elveszett, tévedésből más ügyfélnek került kiadásra, ellopták, tűz érte stb., a Tisztító kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő felé a Polgári törvénykönyvnek (2013. évi V. törvény) a teljesítés során okozott károkért való felelősségről rendelkező 6:146.§-a szerint. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Minden más esetben, a Tisztító csak felróhatóság esetén felel.

A Megrendelő köteles a Tisztító felelősségét bizonyítani.

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését kérheti. Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást a Tisztító végezte, a Megrendelő kötelezettsége. Erre tekintettel a Tisztító a szavatossági jogokat csak akkor köteles kielégíteni, ha a szolgáltatás tárgyáról még nem távolították el az azonosítási sorszámot tartalmazó, a Tisztító által ráhelyezett jelzést..

Ha a károsodás rejtett hiba következménye (például kivitelezési hiba, természetes elhasználódás és kopás, a Megrendelő általi nem megfelelő ápolás, stb.) a Tisztító felelőssége nem állapítható meg.

 

CÍMKÉZÉS

A vonatkozó szabályozás szerint kétféle címke létezik:
• A termék összetételét jelölő címke, amely kötelező (pl.: pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut, stb.)
• A kezelési útmutató („textil KRESZ”)
A Tisztító a helytelen címkézés esetén nem felel.

A TISZTÍTÓ FELELŐSSÉGE A VEGYTISZTÍTÁSI ÉS MOSÁSI SZOLGÁLTATÁS SORÁN (Textíliák a termék összetételét jelölő címkével)

                                                                                                                                                                                 kezelési útmutatóval                 kezelési útmutató nélkül
• Lopás-, tűz-, vízkár, elvesztés, tévedésből másik vásárlónak átadott termék(ek),

gépi, kezelési, tisztítási, szállítási hiba………………..........................................................................…………………………IGEN..........................................IGEN

• Nem megfelelő kezelés………………………………………………………………………….........................................…………………………IGEN..........................................NEM

• Rejtett hiba (használat és kopás, ruhamoly, savas folt, bélésen belüli toll, ceruza stb.),szegélyvarrások…...NEM...........................................NEM

• Színárnyalat, takarások,eldolgozás hiánya……………………………………………………......................................................IGEN...........................................NEM

• Bolyhosodás, makacs folt………………………………………………………………………................................................................NEM..........................................NEM

• Érzékeny színek elszíneződése,színáteresztés…………………………………………….......................................................IGEN...........................................NEM

• Csomóképződés………………………………………………………………………………................................................……………………..IGEN............................................IGEN

Nem vállalunk felelősséget a gombokért és a díszítésekért (törés, elszíneződés, mállás, olvadás, deformáció, elválás, cérna elengedése, a gombok gőz hatására történő elhomályosulása, stb.)

A Tisztító visszautasítja vagy kifejezett írásbeli, a Megrendelő megrendelésén vagy előzetes tisztítási tájékoztatón tett fenntartással vállalja el olyan termék tisztítását, amely nem alkalmas a vegytisztításra.

KÁRTÉRÍTÉS

Ha a Tisztító felelőssége fennáll, a szolgáltatás tárgya után kártérítést köteles fizetni. A kártérítés célja a szolgáltatás tárgya tisztításba adása pillanatában fennálló értékének a megtérítése.

A kártérítés összege a mellékletben szereplő időérték-táblázat alapján kerül kiszámításra és a szolgáltatás tárgya vásárlásának időpontjától függően abból levonásra/avultatásra kerül sor.

 

Az avultatási érték meghatározásánál a Tisztító a DTV (Deutscher Textilreinigung Verband) azaz a Német Textiltisztítók Szövetségének időérték-táblázatát használja, amelynek alkalmazását a Magyar Textiltisztítók Szövetsége a magyar piacon támogatja és kifejezetten ajánlja.

 

A kártérítés

80%-ig terjed a legfeljebb három hónappal korábban vásárolt termékek vonatkozásában,

60%-ig terjed a legfeljebb harminc hónappal korábban vásárolt termékek vonatkozásában.

Mindamellett, ha a Tisztítónak tisztításra átadott ruhanemű/termék, tehát a szolgáltatás tárgyának értéke meghaladja a időérték-táblázatban megjelölt összeget, a kártérítés az előbbi értéken alapul abban az esetben, ha a Megrendelő a szolgáltatás tárgyának tisztításra történő leadásakor írásban megjelölte, és arról hitelt érdemlő, a vásárlást igazoló bizonylatot mutatott be a Tisztítónak.

A régebbi termékekre, a időérték-táblázatban szereplő összeg 30%-ig terjedő kártérítés fizetendő. Ami a nyilvánvalóan erősen elhordott termékeket illeti, a Tisztító jogosult fenntartását közölni a vállalási jegyen. Azon termékek esetében, amelyek értéke nyilvánvalóan alacsonyabb a időérték-táblázatban megjelölt összegnél, a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a termék értékét.
A vegytisztító a időérték-táblázatban szereplő összegeket a ruhaneműek árának emelkedése figyelembe vételével évente felülvizsgálja.

 

TÖBB DARABBÓL ÁLLÓ TERMÉKEK VISSZASZOLGÁLTATÁSA

Abban az esetben, ha egy öltöny, illetve egy szett vagy annak egy része károsodik vagy elveszik (3 részes öltöny, női kosztüm, lakásfelszerelés, ágynemű garnitúra, stb.), csak a Tisztítónak átadott termék(ek) kerülnek megtérítésre a időérték-táblázatban foglaltak szerint.
Kisebb hasadások és szakadások a Tisztító díjszabása figyelembe vételével kerülnek megtérítésre anélkül, hogy a Megrendelő további kártérítésre tarthatna igényt.

BŐR, VELÚR ÉS IRHA

Bőr, velúr, irha termékek esetén, amelyek általában nincsenek ellátva kezelési útmutatóval, a Tisztító kellő elővigyázatossággal és gondossággal jár el, de nem tudja minden esetben megakadályozni, hogy:

• az anyag szerkezetében, rugalmasságában és színében csekély változás keletkezzen,

• a kivitelezés során meglévő, illetve keletkező rejtett hibákért, amelyek később megmutatkoznak (véna nyomok, tökéletlenségek, karcolások),

• előre nem látható vagy kevéssé ismert jelenségek (olajok polimerizációja) vagy elkerülhetetlen jelenségek (pasztell színárnyalatok elhalványulása).
a Tisztító nem vállal felelősséget.

Bőr, velúr és irha termékek tisztítását csak az erről szóló külön tájékoztató Ügyfél általi aláírása esetén vállalja a Tisztító.

MINŐSÉGI KIFOGÁS, REKLAMÁCIÓ, KÁRIGÉNY

Minden igényt, reklamációt a termék átadása, illetve a szállítás során kell bejelenteni. A fogyasztó kifogásáról szóló jegyzőkönyvet ki kell tölteni és mindkét félnek, mind a Megrendelőnek, mind a Tisztítónak alá kell írnia. Minden igény, amely a termékek átadását, illetve a szállítást követően kerül bejelentésre, a Tisztító által elutasításra kerül.

Amennyiben a Megrendelő nem elégedett a Tisztító válaszával, illetve amennyiben a fentieknek megfelelően tett igénybejelentés napját követő egy hónapon belül nem kap választ, az üzletben kifüggesztett tájékoztatóban megjelölt békéltető testülethez, illetve felügyeleti szervekhez fordulhat. A Békéltető Testület eljárása, illetve a felügyeleti szervek eljárása térítésmentesen vehető igénybe.

 

TÁROLÁS

Az értékes ruhaneműktől (szőrme, alkalmi ruházat...) eltekintve, a Tisztító három hónapig, külön költség felszámítása nélkül saját tisztítószalonjában őrzi azokat a termékeket, amelyeket a Megrendelő nem vitt el.

A tisztítóban hagyott terméket a tárolási díj megfizetése mellett háromtól tizenkét hónap elteltéig őrzi a Tisztító.

Az értékes ruhaneműkre speciális rendelkezés vonatkozik: amennyiben ezeket a Megrendelő nem viszi el a vállalási jegyen megjelölt napon, ezeket úgy tekintik, mint díjfizetés ellenében tárolt termékeket. Egy éven túl a Tisztítónál maradt termékek nyilvános értékesítésre bocsáthatók vagy karitatív célra harmadik személynek átadhatók. A Tisztító ellen semmilyen igény érvényesítésének nincs helye.

 
A terméket elveszettnek kell tekinteni, amennyiben a tisztításra történő leadástól számított két hónapon belül nem kerül visszaszolgáltatásra, annak ellenére, hogy azt a Megrendelő írásban kérte. Ha a Megrendelő a termék árát annak tisztításra történő leadásakor írásban megjelölte és elfogadta egy speciális ár alkalmazását, e visszatérítésnél ezt az összeget kell figyelembe venni.

MOSODAI SZOLGÁLTATÁS

Amennyiben a termékek pontos értéke a leadáskor nem kerül rögzítésre, a Tisztító felelőssége a mosodai szolgáltatásért fizetendő vállalási ár legfeljebb tizenkétszeres összegéig terjedhet, lepedők esetében a vállalási ár legfeljebb tizenötszöröséig. Az így  kalkulált összeg nem eredményezheti azt, hogy az új termék értékét meghaladó összeg visszafizetésére kerüljön sor.

Károsodás esetén, a Tisztító nem tehető felelőssé az alábbi esetekben:
• súly szerinti mosásnál, vegyes termékek esetén, amelyeket eltérő módon kell tisztítani és amelyek vonatkozásában sem különválasztásra, sem ellenőrzésre nem került sor
• darabonkénti mosásnál:
- kevert anyagösszetételű termékeknél, amelyek nem rendelkeznek az anyagösszetételt feltüntető címkével
- olyan termékek esetén, ahol speciális kezelést alkalmaztak és ezt a Megrendelő a termék tisztításra történő leadásakor nem jelezte,
- erősen elhordott termékek, ide nem értve a normál mosást,
- a termék nem textilből készült kellékeire.