Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 37., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-709063) működésével, a 5 à Sec gyorstisztító üzletek üzemeltetésével, továbbá a Privilege kártya programmal, a 5asec.hu, illetve 5asec.com weboldallal és az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Facebook oldalával kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat tartalmazza. Jelen adatkezelési tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal történő kapcsolatfelvétel előtt, illetve annak során az érintettek teljeskörű tájékoztatást kapjanak az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság általi adatkezelésről.

 

A DCI SA társaság egy Védjegylicencia szerződés alapján Magyarország területére 3 éves időtartamra az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére kizárólagos jogot biztosított arra, hogy a 5asec elnevezést, logo, brandet illetve márkanevet használja. Ez a Védjegylicencia szerződés biztosítja az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság számára, hogy a 5asec.hu, illetve átirányítással a 5asec.com weboldalakat magyar nyelven üzemeltesse, illetve használja.

 

1.         Az adatvédelemmel kapcsolatos alapvetés

 

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 37., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-709063), mint adatkezelő - a továbbiakban: ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ vagy adatkezelő -, ezúton tájékoztatja Önt, hogy a www.5asec.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során, a 5asec Facebook oldal működtetése, illetve a 5asec domain nevet tartalmazó elektronikus levelek vonatkozásában, továbbá a Privilege kártya igénylésével és használatával kapcsolatban, valamint a 5 à Sec gyorstisztító üzletekben történő adatkezelés során a jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) szerint kezeli az Ön, mint érintett személyes adatait.

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ennek megfelelően kiemelten fontosnak tartjuk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelmét és az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

2.         Általános rendelkezések

 

2.1       Az adatkezelő adatai

 

Az adatkezelő neve: ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1139 Budapest, Forgách utca 37.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-709063

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben kérjük lépjen velünk kapcsolatba e-mailen a hu.5asec.com e-mail címen.

 

2.2       A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

 

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a 5asec.hu, illetve 5asec.com weboldallal, a 5asec Facebook oldallal, illetve a 5asec domain nevet tartalmazó e-mail címekre érkező kapcsolatfelvétellel, valamint a Privilege kártya igénylésével és használatával összefüggésben folytatott adatkezelésekben érintett, illetve a 5 à Sec gyorstisztító üzletekbe látogató természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó vagy érintett).

 

2.3       Fogalmak

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

az érintett: Ön, illetve értelemszerűen minden természetes személy, akit a jelen Adatkezelési tájékoztató érint;

 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

IP cím: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni;

webhosting szolgáltatás: domain név szolgáltatás, fizikai tárhely szolgáltatás és e-mail, domain szerverek üzemeltetője;

 

weboldal üzemeltetője: az a személy vagy cég, aki a weboldal műszaki üzemeltetéséért felelős

 

2.4       Alapelvek

 

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ, mint adatkezelő felelős az alábbi alapelvek tiszteletben tartásáért, illetve érvényre juttatásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

2.5       Jogszabályi háttér

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.).

 

 

3.         Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ általi adatkezelés

 

3.1       www.5asec.hu weboldallal és 5asec Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

 

3.1.1 A www.5asec.hu weboldallal és a 5asec Facebook oldallal kapcsolatos, illetve az azokon keresztül ajánlatot kérő személyek, illetve az e-mailben érkezett panaszokat küldő és azzal érintett személyek adatainak a kezelése

 

Az adatkezelés célja a Weboldal, illetve a Facebook oldal látogatása során történő árajánlatkérés, illetve kapcsolatfelvétel esetén rögzítésre kerülnek az ajánlatot kérő adatai, illetve más, a 5asec domain nevet tartalmazó e-mail címekre érkező ajánlatkérés, panaszok, illetve az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ-val történő kapcsolatfelvétel vonatkozásában rögzítésre kerülnek a kapcsolatot felvevő személy adatai a szolgáltatás esetleges teljesítése, az adatkezelő működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása, illetve a panaszok tisztázása érdekében.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése/.

 

A kezelt adatok köre: dátum, idő, név, e-mail cím, telefonszám, érintett cég (ha van ilyen), kapcsolattartó neve

Az adatkezelés időtartama: az ajánlatkéréstől, illetve a kapcsolatfelvételtől számított 30 nap.

 

Az adatkezelés időtartama, ha az ajánlatkérést, illetve kapcsolatfelvételt követően a szolgáltatás igénybevételére sor kerül: a szolgáltatásnyújtástól számított 5 (öt) év; esetleges szerződésszegés esetén a szolgáltatásnyújtás elmaradásától, illetve jogvita esetén az érintett által vélt hibás teljesítéstől számított 5 (öt) év.

 

3.1.2    A Weboldal felkeresése során az Ön számítógépére cookie-kat helyezünk el. A cookie-k nem teszik lehetővé számunkra, hogy Önt beazonosítsuk. Használatuk arra szolgál, hogy információkat gyűjtsünk és tároljunk az Ön Weboldalunkon történő böngészési szokásairól (a megtekintett web lapok, időráfordítás, stb.), ami a Weboldal által beolvasásra kerül az Ön következő látogatásai során, illetve azokat a következők szerint felhasználjunk. A cookie-k használatával Ön hozzájárul a bejelentkezéssel kapcsolatos adatok megjegyzéséhez, a feladatok folyamatának, illetve az oldalhasználat megjegyzéséhez és –elemzéséhez, illetve az oldalhasználat aktivitások felhasználásához, ez utóbbi kettőhöz azért, hogy testreszabott tartalmakat jeleníthessünk meg a Weboldalon, illetve személyre szóló ajánlatokat küldhessünk Önnek a megadott elérhetőségeire, a statisztikai célt szolgáló webanalitikai mérések elvégzéséhez, a Weboldalon a hirdetések elhelyezéséhez, továbbá az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítéséhez, Ha nem kívánja, hogy a Weboldalunk cookie-kat tároljon az Ön számítógépén, ezeket letilthatja a böngésző beállításaiban. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket attól függően, hogy milyen böngészőt használ (a leggyakoribb böngészőket lent találja):

 

Mozilla böngészőn:

•    Szerkesztés

•    Kedvencek

•    Adatvédelem és Biztonság Privacy

•    Sütik

•    Sütik megtekintése. Innentől kezdve (elérhető a postafiók és a böngésző számára):

•    vagy Összes süti törlése,

•    vagy Süti törlése.

 

Firefox böngészőn:

•    Beállítások

•    Adatvédelem és Biztonság

•    Sütik és oldaladatok, innentől

•    sütik és oldaladatok elfogadása,

•    sütik és oldaladatok blokkolása.

 

Internet Explorer böngészőn:

•    Eszközök

•    Internetbeállítások

•    Adatvédelem

•    Speciális adatvédelmi beállítások

•    Cookie-k, innentől

•    Belső cookie-k

o          Elfogadás

o          Blokkolás

o          Rákérdezés

•    Külső cookie-k

o          Elfogadás

o          Blokkolás

o          Rákérdezés

 

3.1.3 A Weboldallal kapcsolatos további szabályokat külön tájékoztatóban tesszük közzé.

 

3.2       Elektronikus hírlevél

 

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azon személyek részére, akik ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

A hozzájárulás megadásának módja: a Privilege kártya programba történő belépéssel vagy a hírlevélre történő feliratkozással

 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/.

 

A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, feliratkozás dátuma és időpontja

 

Az adatok törlésének határideje:
- visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét)
- a nem hitelesített feliratkozási kérelmek esetén 30 nap.

 

 

 

3.3       Privilege kártyával kapcsolatos adatkezelés

 

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ a Privilege kártya programba regisztráló ügyfelei részére kedvezményre biztosító ún. Privilege kártyát bocsát ki 1 (egy) éves időtartamra. A Privilege kártya programba történő regisztrációhoz az ügyfél a jelen pontban meghatározott személyes adatait az adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

 

Az adatkezelés célja: Az érintett által megadott személyes adatokat a Privilege kártya programba történő regisztrációhoz és a Privilege kártya működtetése, alkalmazása céljából használja fel az adatkezelő.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amely szerint az érintett a Privilege kártya kibocsátását megelőzően hozzájárulását adja az alábbiakban felsorolt személyes adatainak az adatkezelő által történő kezeléséhez a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/.

 

A kezelt adatok köre: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, mobil szám

 

 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelő e-mail címére vagy postai címére küldött levelében bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásakor törli, feltéve, hogy az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Ilyen jogalap lehet például, ha a további adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén a Privilege kártya a személyes adatok törlését követően nem használható.

 

A lejárt Privilege kártyák és ezzel együtt a kártyabirtokosok adatainak a törlése a rendszerből folyamatosan történik. Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ vállalja, hogy a régi (jelen adatkezelési szabályzatát keltét megelőzően regisztrált) ügyfelek adatlapjain szereplő adatokat 2019. május 31-ig megsemmisíti.

 

3.4       Kamerarendszerrel rögzített felvételekkel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő a elhelyezett kamerák által rögzített kamerafelvételeket kizárólag az élet, a testi épség és a vagyon védelme érdekében tárolja, illetve használja fel /GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pont/.

 Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont/.

 

Az adatok felvételére az adatkezelő működésének javítása, a biztonságos szolgáltatás-nyújtás lehetővé tétele, szabálytalanságok, balesetek, jogsértések megelőzése, a 5 à Sec gyorstisztító üzletekben az egészségvédelmi és vagyonvédelmi előírások betartásának elősegítése és azok betartásának ellenőrzése biztosítsa céljából, továbbá esetleges baleset vagy jogsértés, illetve szabálytalanság esetén a baleset/jogsértés/szabálytalanság körülményeinek kivizsgálásának elősegítése érdekében kerül sor. A kamerarendszer működtetését az adatkezelő tevékenységének jellege különösen indokolja, tekintettel arra, hogy a 5 à Sec gyorstisztító üzletekben lévő eszközök jelentős értékkel bírnak, a 5 à Sec gyorstisztító üzletekben vegyszerek felhasználására kerül sor; az esetleges szabálytalanságok, jogsértések, balesetek rekonstruálása elengedhetetlenül szükséges, azok bizonyítása más módon nem lehetséges és ezekhez az adatkezelőnek, illetve minden érintett személynek jogos érdeke fűződik.

A biztonsági kamerarendszer felszerelésére és a kamerák elhelyezésére a vagyonvédelmi okok tekintetében az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ tulajdonát képező tárgyi eszközök és egyéb vagyoni javak védelme érdekében, illetve a készpénzforgalom ellenőrzése céljából  kerül sor. Emellett az ügyfelekkel létrejött vitás esetek minél objektívebb és mindkét fél számára megnyugtató megoldás megtalálásának hasznos segédeszközeként szolgálnak a felszerelt kamerák.

 

A kezelt adatok köre: kamerafelvétel

 

A kamerák elhelyezése, látószögük beállítása oly módon történt, illetve történik, hogy azzal a  védendő terület és védendő vagyontárgyak kerülnek megfigyelésre és az ottani események kerülnek rögzítésre.

 

Az érintett személyiségi jogaink védelme érdekében nem került kamera elhelyezésre olyan helyiségben, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sérthetné, így különösen az öltözőben, higiéniai helyiségekben.

A kamerarendszernek a jelen Tájékoztató szerinti alkalmazása a 5 à Sec gyorstisztító üzletekben és kapcsolódó létesítményeiben tartózkodó személyek információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával nem jár.

A biztonsági kamerarendszer üzemeltetője a Kerekes Alarm Kft. (2000 Szentendre, Sáska utca 5.)

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a kamerafelvételek visszanézésére kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a 5 à Sec gyorstisztító üzletekben vagy a kapcsolódó létesítményeiben és/vagy az üzlethelyiséggel elhelyezésére szolgáló épületben az élet, a testi épség vagy a vagyon sérelmével járó, vagy azt veszélyeztető/fenyegető baleset, szabálytalanság vagy jogsértés történt, amelynek bizonyításához a kamerafelvétel lejátszása feltétlenül szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 (három) munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha az erre az esetre irányadó, törvényben meghatározott határidő még nem járt le.

3.5 Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

Az érintett személyes adataihoz a Munkáltató vezetősége – az ügyvezető, a kereskedelmi vezető, irodavezető, az adott üzlet üzletvezetője és az informatikus férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az adatkezelőnél mindenkor hatályos belső előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezelik.

 

Az adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

 

3.6       Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelő a személyes adatokat – amennyiben a jelen Tájékoztató másként nem rendelkezik -  az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelő e-mail címére (hu@5asec.com) vagy postai címére (1139 Budapest, Forgách utca 37.) küldött levelében bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

3.7       Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, kérjük, hogy erről az hu@5asec.com e-mail címen és/vagy a 1139 Budapest, Forgách utca 37. címen tájékoztassa az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ-t.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ-val, az érintett és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/.

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett által megadott személyes adatok.

 

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben e-mailben és/vagy írásban postai úton üzenetet küld részünkre, az üzenetet a kézhezvételtől számított legfeljebb 5 (öt) évig őrizzük meg.

 

Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a panasz másolatával a jegyzőkönyv felvételtől számított 5 (öt) évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdés alapján.

 

 

4.    Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

Az GDPR 7. és 15-20. cikkei alapján az érintett jogosult arra, hogy az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedést, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ tájékoztatást ad a címzettekről.

 

4.1       Hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai, a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat esetlegesen nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

4.2       Helyesbítés

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

4.3       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

 

Az adatot az adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

 

4.4       Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

 

4.5       A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és személyes, illetve rendelkezési szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

4.6       Az adathordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben az mások jogait és személyes, illetve rendelkezési szabadságát nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. 

 

A fenti két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

 

 

4.7       Visszavonás joga

 

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

4.8       Jogorvoslat - panasz

 

Amennyiben Ön nem ért egyet az adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

4.9       Bírósághoz fordulás joga

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

5.    Egyéb rendelkezések

 

5.1       Adatbiztonsági intézkedések

 

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ az Ön által megadott személyes adatokat a székhelyén (1139 Budapest, Forgách utca 37.) található szerveren tárolja. A személyes adatok tárolásához az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

 

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

5.2       Adattovábbítás

 

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ rendelkezésére bocsátott személyes adatok nem kerülnek adatfeldolgozás céljából továbbításra.

 

5.3       Adattovábbítás külső szerverek működése miatt

 

A portál html kódja az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ-tól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

 

5.4       Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotást

 

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

5.5       Egyéb adatkezelések

 

A jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

 

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5.6       Cookie-k (sütik) használata

 

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ a honlapján cookie-kat (sütiket) használ az oldal megfelelő működése és a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. A www.5asec.hu weboldal használata során az érintettnek meg kell jelölni, hogy a cookie-k (süti) használatához hozzájárul-e. 

 

5.7       A Tájékoztató módosítása

 

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor frissítse, módosítsa.

Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ a Weboldalán nyújt tájékoztatást. 

 

Budapest, 2019. április 2.